02/460.30.72


Verzending

Gratis verzending

vanaf €125,-

Bel ons

Vragen?

Bel ons op 02/460.30.72

14 dagen

14 dagen

Herroepingsrecht

Facebook

Volg ons op Facebook

En mis geen enkele promotieAlgemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens   

Garden Center Wemmel bvba

Zijp 23 - 1780 Wemmel - België
BTW BE0422294448

Tel 02/460.30.72
Fax 02/460.12.63

info@gardencenterwemmel.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van Garden Center Wemmel, een bvba met maatschappelijke zetel te Zijp 23 - 1780 Wemmel – België, BTW BE0422294448 (hierna 'Garden Center Wemmel’), biedt haar klanten de mogelijkheid om een deel van het assortiment van Garden Center Wemmel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (hierna genoemd “klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Garden Center Wemmel moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle ander voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Garden Center Wemmel aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen / artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de online catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Garden Center Wemmel is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Garden Center Wemmel is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Garden Center Wemmel. Garden Center Wemmel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Garden Center Wemmel is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om artikelen uit het assortiment van Garden Center Wemmel online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Garden Center Wemmel. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Bancontact (voor klanten met een Belgische bankrekening)

Wanneer de aangekochte artikelen op de webshop de gewichtsgrens van 30kg overschrijden dan kan de verzending in twee gesplitst worden en kunnen er extra transportkosten in rekening gebracht worden. Wanneer dit het geval is neemt Garden Center Wemmel steeds contact op met de klant om tot een overeenstemming van transport te komen. Wanneer de klant met het voorstel niet akkoord kan gaan, kan in onderling overleg het order kosteloos geannuleerd worden.

Producten die gekocht zijn in onze webshop, maar waar wij nog geen betaling van ontvangen hebben, blijven 7 dagen gereserveerd voor de klant. Eens deze termijn verstreken is, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen. Garden Center Wemmel behoudt zich het recht voor om deze termijn om welke reden dan ook te verkorten of verlengen.

Artikel 5: Levering

Artikelen besteld via deze webshop worden geleverd in België.

De aangegeven leveringstermijn van bestelde goederen geldt slechts ten indicatieve titel en bindt Garden Center Wemmel generlei. Bijgevolg kan een eventuele vertraging in de levering – ongeacht de oorzaak, de duur of gevolgen voor de koper – geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden.

Bestelde goederen worden verzonden na ontvangst van de betaling.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd. Bij afwezigheid zal de transporteur de goederen terug meenemen en worden deze ter beschikking gesteld in de winkel van Garden Center Wemmel. Indien de klant wenst dat de goederen nogmaals op het thuisadres worden aangeboden zal hiervoor opnieuw een kost worden aangerekend.

Garden Center Wemmel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een fout in de levering als de doorgegeven informatie niet correct is. De klant is immers verantwoordelijk voor de informatie die hij aan Garden Center Wemmel doorgeeft.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan Garden Center Wemmel.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezig heeft gekregen.  

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Garden Center Wemmel.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Garden Center Wemmel te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Garden Center Wemmel.

De klant heeft het recht aan Garden Center Wemmel mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in zijn bezit krijgt.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Garden Center Wemmel via info@gardencenterwemmel.be (of via het modelformulier) en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Garden Center Wemmel, Zijp 23, 1780 Wemmel, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen integraal voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde goed op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Garden Center Wemmel zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

-          gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

-          artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

-          artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

-          artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

-          Snijbloemen, handgebonden boeketten, bloemstukken, kamerplanten, tuinplanten, andere levende materialen die te koop worden aangeboden op de webshop van Garden Center Wemmel.

-          artikelen die op jaarbasis slechts gedurende een korte periode gebruikt kunnen worden zoals kunstkerstbomen, kerstverlichting, kerstdecoratie, enz

Indien de klant de overeenkomst herroept, heeft hij de keuze om terugbetaald te worden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Garden Center Wemmel zal de klant terugbetalen nadat zij alle goederen ongeschonden hebben teruggekregen.

Artikel 8 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Garden Center Wemmel beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Garden Center Wemmel zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Garden Center Wemmel via info@gardencenterwemmel.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Garden Center Wemmel.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur zoals snijbloemen, handgebonden boeketten, bloemstukken, kamerplanten, tuinplanten, andere levende materialen die verkocht worden op de webshop van Garden Center Wemmel, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Privacy

Garden Center Wemmel verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Garden Center Wemmel toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Garden Center Wemmel bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Garden Center Wemmel uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@gardencenterwemmel.be .

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Garden Center Wemmel heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Garden Center Wemmel respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op onze website ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Onze website houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@gardencenterwemmel.be .

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Garden Center Wemmel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst Garden Center Wemmel

De klantendienst van Garden Center Wemmel is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 2 460 12 63, via e-mail op info@gardencenterwemmel.be of per post op het volgende adres Garden Center Wemmel, Zijp 23, 1780 Wemmel, België.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Garden Center Wemmel. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Garden Center Wemmel kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Garden Center Wemmel gevestigd is.